عینک نشکن


عینک های دارای گارانتی: از تاریخ ارسال به مدت شش ماه از نظر شکست گارانتی می گردد.

شرط گارانتی نصب عدسی توسط کارشناسان مرکز اپتومتری وبینایی سنجی صدف aplenz.com می باشد.

گارانتی شکست برای فریم های گارانتی شده هیچ قیدو شرطی ندارد و در صورتی که فریم به صورت غیر عمدی بشکند فریم دیگری از همان نوع برای شما ارسال خواهد گردید.[فریم دوم فاقد گارانتی است]و در صورت نیاز به عدسی مجدد هذینه آن دریافت خواهد گردید.


درصورتی که فریم انتخابی اختلاف قیمت داشته باشد با شما تصفیه خاهد شد.

در ادامه از بهترین فریم ها گارانتی شده دیدن در این صفحه دیدن فرمایید...

کیفیت و زیبایی دریک فریم...دسته‌بندی