بایگانی نوشته‌ها


تاری دید در یک چشم یا هر دو چشم

تاری دید در یک چشم یا هر دو چشم

تاری دید از دست دادن وضوح بینایی است که باعث می شود اشیا خارج از فوکوس و تار به نظر برسند. علل اصلی تاری دید، عیوب انکساری ( نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم و یا پیرچشمی) است.

فوتوبیا ( حساسیت به نور )

فوتوبیا ( حساسیت به نور )

فتوفوبیا یا حساسیت به نور نوعی عدم تحمل نور است. منابعی مانند نور خورشید، نور فلورسنت و نور رشته‌ای همگی می‌توانند باعث ناراحتی شوند و معمولاهمراه با انحراف چشم یا بستن یک چشم‌ است. سردرد همچنین ممکن است با حساسیت به نور همراه باشد.