در اثر عوامل مختلفی مانند: شرایط محیط کاری، ناآگاهی و عدم مراقبت از چشمان و رعایت نکردن نکات بهداشتی ، کمبود ریزمغذی ها و ویتامین های مورد نیاز بافت های چشم در جیره غذایی، عوامل وراثتی؛ عیوب انکسازی و اپتیکی چشم موجب بیماریها و نارسایی در عضو بینایی انسان می گردداپتومتری یکی از مراحل معاینه کامل چشم بوده و شامل: سنجش حدت بینایی، ارزیابی دید دوچشمی، اخذ پیشینه بینایی، ارزیابی ریفرکشن، تطابق و حرکات چشمی، غربالگری ، دید رنگ و ارزیابی داده‌ها می ‌باشد به عبارت دیگر اپتومتری بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی‌های مناسب یا دیگر وسایل کمک‌ کننده به بینایی یا تمرین‌ های چشمی برای جبران کاستیهای دید است