عوارض اين گونه عمل ها شامل:

1) احتمال ایجاد قوز قرنيه يا كراتوكونوس:  
بر اثر نازك شدن قرنيه بعد از عمل.بعد از مدتي ممكن است قرنيه بيمار حالت كروي خود را از دست بدهد و حالت مخروطي پيدا كند كه عواض بسياري براي بيمار در پي خواهد داشت.

2)خشكي چشم:
درصدي از بيماران كه زمينه بيماري خشكي چشم قبل از عمل در آن ها وجود داشته است بعد از عمل دچار اين عارضه مي شوند.همچنین ممکن است بر اثر فشار مکانیکی در حین عمل بر روی پلکها نیز خشکی چشم ایجاد گردد

3)فتوفوبي يا حساسيت به نور:
در اكثر بيماران در هفته هاي اول بعد از عمل وجود دارد و در برخي از آن ها نيز ممكن است باقي بماند. اين بيماران مجبورند از عينك هاي آفتابي استفاده نمايند.

4)كاهش كانتراست:
(كانتراست قدرت تشخيص تفاوت هاي جزئي بينايي است.)درصد زيادي از بيماران بعد از عمل جراحي دچار آن مي شوند.


5) احتمال برگشت مقداری از شماره چشم بعد از مدتی و نیاز مجدد به استفاده از عینک طبی