انجام رایگان معاینات غربالگری بینایی

ویژه کودکان ۳ تا ۱۰ سال

برای تعیین وقت با شماره ۳۸۹۰۵۳۰۹-۰۵۱

تماس حاصل فرمایید.