كار با موبايل هنگام حركت(مثل راه رفتن و رانندگي)خطرات زيادي را متوجه شما ميكند زيرا با توجه به اينكه تمركز ديد مركزي شما بر روي صفحه موبايل است قسمت درك بينايي در مغز بعضي از تصاوير موجود در ميدان بينايي را حذف مي كند. در اين هنگام ممكن است متوجه ماشين هايي كه از كناره ها به سمت شما مي آيند يا عابرين پياده  كه در ميدان ديد محيطي هستند نشويد.