کور رنگی بر اثر کامل نبودن برخی مواد شیمیایی داخل سلول های مخروطی شبکیه ایجاد می گردد این نقص بیشتر در مردان دیده می شود و موجب اشکالاتی در فعالیتهای شغلی در برخی از مشاغل می گرد ولی در فعالیت های معمول روزانه معمولا مشکلی ایجاد نمی کند. تا به حال درمان قطعی برای کوررنگی یافت نشده است ولی در بعضی مشاغل خاص از لنزهای ویژه برای برطرف کردن موقتی بعضی از انواع کوررنگی استفاده می‌شود روش های تشخیصی زیادی در تعیین نوع و شدت کوررنگی وجود دارد که مهمترین و کاربردی ترین آن Ishiharaمیباشد که در حال حاضر در مرکز مجهز اپتومتری و بینایی سنجی صدف وجود دارد. کوررنگی اغلب به واسطه نقص ژنتیک انتقال پیدا میکند ولی بعضی از بیماریها از جمله بیماریهای شبکیه و سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد مخدر صنعتی باعث ایجاد کور رنگی می گردد.